Vietnamese English French

Facebook

Twitter

 

zalo logo

Vietnamese English French

Chức năng và nhiệm vụ đào tạo của Viện DNIIT

Được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 1551/QĐ-ĐHĐN ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa ba đối tác: Đại học Nice Sophia Antipolis, Comue Université Côte d'Azur (UNS-UCA), Cộng hòa Pháp; Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Việt Nam; và Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF, Viện DNIIT có 3 chức năng chính liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

Đối với chức năng đào tạo, việc tổ chức đào tạo các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với nhu cầu xã hội của Việt Nam và quốc tế là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Viện DNIIT.  Viện có trách nhiệm phát triển các chương trình hợp tác đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các lĩnh vực có liên quan với các đối tác trong và ngoài nước, đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình này theo đúng quy trình đảm bảo chất lượng được quy định, đặc biệt là các chương trình hợp tác đào tạo giữa ĐHĐN và UCA.  

Ngoài nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo theo hình thức "du học tại chỗ" - học tại Việt Nam, nhận bằng quốc tế, Viện DNIIT còn có nhiệm vụ hỗ trợ việc trao đổi học thuật giữa các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, đẩy mạnh liên kết đào tạo đồng cấp bằng (double diplome). Ngoài ra Viện DNIIT còn có nhiệm vụ đại diện đối tác quốc tế (đặc biệt là UCA) phối hợp xét tuyển hồ sơ cũng như hổ trợ quy trình du học ở nước ngoài, đặc biệt tại UCA, theo mô hình «sandwich » ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
Viện phát triển mô hình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ theo đề án hợp tác nghiên cứu với các cơ sở đào tạo đại học của Việt Nam và thế giới, được phát triển tại DNIIT nhằm gắn việc đào tạo sau đại học với các đề án nghiên cứu có giá trị thực tiễn cho kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Viện tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, dài hạn với chứng chỉ của Viện, của ĐHĐN, của AUF, của UCA, hoặc đồng cấp chứng chỉ với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Những sinh viên tham gia chương trình trao đổi giữa Viện với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài theo thỏa thuận công nhận chương trình, chuyển đổi tín chỉ lẫn nhau, được trường đại học nước ngoài cấp bằng tốt nghiệp hoặc có thể được cấp thêm bằng tốt nghiệp của ĐHĐN nếu hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định và đáp ứng các yêu cầu của quy chế đào tạo hiện hành.

Các chương trình hợp tác đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của UCA do Viện quản lý được kiểm định bởi cơ quan kiểm định tối cao quốc gia Pháp (HCERES) hoặc các tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín khác; được đánh giá theo hệ tín chỉ của châu Âu European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).

Viện thiết lập quan hệ với ASEAN Credit Transfer System (ACTS - hệ thống chuyển đổi tín chỉ trong mạng lưới các trường đại học ASEAN, AUN) của châu Á để từng bước chứng nhận tương đương các chương trình theo ECTS với hệ thống ACTS.