Vietnamese English French

Facebook

Twitter

 

zalo logo

Vietnamese English French

Type
Học bổng dành cho sinh viên, cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng học tại trường đại học Nice Sophia Antipolis, Cộng hòa Pháp
Niveau d'étude
Tiến sỹ
Contact
Nhan Le Than Nhan.Le-Thanh@unice.fr
Text

Học bổng của AUF (7 tháng) dành cho nghiên cứu Tiến sỹ ngành Tin học tại Phòng thí nghiệm I3S, UMR 7271, Đại học Nice Sophia Antipolis, năm học 2017-2018 từ ngày 01/10/2017 đến 30/04/2018

Prérequis

doctorant en informatique de l'UD

Références

AUF2016 Docrat-info

Date of announcement